Om oss Vedtekter Lokalene  

VEDTEKTER FOR VALDRES KUNSTFORENING


§ 1

Valdres Kunstforenings formål er å fremme interessen for kunst i Valdresbygdene

   • Ved å holde utstillinger for kunstnere og kunsthåndverkere i Valdres. Ellers kan utstillingene også omfatte andre kunstnere og kunsthåndverkere.
   • Ved saklig opplysningsarbeid og i samarbeid med utøvende kunstnere, kunsthåndverkere, lærere, andre kunstforeninger og institusjoner for å vekke
    interesse og forståelse for kunst.
   • Ved å veilede og hjelpe ungdom som har evner og anlegg i kunstnerisk retning.

§ 2

Den som ønsker det kan bli medlem i Valdres Kunstforening. Medlemskapet dele i enkeltmedlem / familiemedlemskap / bedriftmedlemskap


§ 3

Kunstforeningen har følgende organer:

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Utstillingskomité.

§4

Årsmøtet holdes hvert år til tid og sted som styret bestemmer. Adgang og stemmerett på generalforsamling har alle som legitimerer at medlemskontingent
for siste år er betalt. Kunngjøring om årsmøtet blir utlyst i lokalavisen med 3 ukers frist.


§ 5

Styre og utstillingskomité velges på årsmøtet.


§ 6

       Endring i styreform for Valdres kunstforening. Vedtatt på årsmøte 5.mars 2015. Frå driftsåret 2015 blir § 6 i vedtektene endra til å lyde: 

           Årsmøtet vel ei kollektiv ledergruppe på tre personar som fordelar ansvaret og oppgåvene seg i mellom.   

Saman med kasserar og dei andre tillitsvalde i arbeidskomiteen organiserer dei arbeidet i kunstforeninga. Skulle det oppstå situasjonar som krev ein

enkeltperson til å representere kunstforeninga peikar denne ledergruppa ut ein av dei til å ta på seg denne oppgåva i gjeldande situasjon.

Styret i Valdres kunstforening er sammensatt av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer. 


(Tidligere § 6 lydde slik:

Leder blir valgt på årsmøtet. Styret seg i mellom velger nestleder, 

kasserer og sekretær. Leder velges for 1 år om gangen, 2 styremedlemmer velges for 2 år og 2 varamedlemmer velges for 2 år.

Utstillingskomitèen er sammensatt av 7 medlemmer, hvorav den ene er gruppas leder. Leder skal være bindeledd mellom styret og utstillingskomitèen,
og delta på styremøtene når innkalling foreligger, spesielt i forbindelse med nye utstillinger. Leder velges på årsmøtet og velges for 1år.

Valdres Kunstforening har 2 revisorer som begge velges for 1år.

Styret er beslutningsdyktig når leder, eller nestleder, sekretær/kasserer samt 1 styremedlem er til stede.)§ 7

Forandringer av kunstforeningens vedtekter skjer etter vedtak av årsmøtet med vanlig flertall.


§ 8

Oppløsning av Valdres Kunstforening kan bare skje etter vedtak fattet av årsmøtet med 2/3 flertall. Foreningens midler skal i så fall brukes til innkjøp
av kunst plassering på høvelig steder i Valdres, og sist valgte utstillingskomité sørger for at dette skjer.